Regulamin

kreatywnych warsztatów z modelowania, druku 3d, programowania i robotyki pn. "uczesie3d.pl"

§1
Organizator i miejsce organizacji zajęć

 1. Organizatorem kreatywnych warsztatów edukacyjnych z modelowania, druku 3D, programowania i robotyki dla dzieci realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych zwanych dalej "Warsztatami edukacyjnymi dla dzieci UCZESIE3D.Pl" jest firma Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta z siedzibą w Radomiu, przy ul. Andrzeja Struga 60B / 209, 26-600 Radom, NIP: 6612186631

 2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą w Pracowni programowania i druku 3D zlokalizowanej przy ul. Andrzeja Struga 60B / 209 w Radomiu (II piętro).

 3. Pracownia wyposażona jest w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zajęć m.in. w:
  - 6 stanowisk komputerowych
  - oprogramowanie niezbędne do realizacji warsztatów, 
  bezprzewodowe łącze WiFi,
  - 4 edukacyjne drukarki 3D,
  - zestaw 6 robotów edukacyjnych SKRIBOT,
  - ręczny skaner przestrzenny 3D,
  - filamenty oraz niezbędny zestaw akcesoriów do druku 3D.

§2
Kreatywne warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. UCZESIE3D.PL

  1. Warsztaty edukacyjne z z modelowania, druku 3D, robotyki i programowania zwane dalej jako "Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PLto usługa odpłatna realizowana przez Organizatora. 

  2. W roku szkolnym 2019/2020 Organizator realizuje 2 rodzaje warsztatów edukacyjnych dla dzieci:

   a) "Projektowanie i druk 3D z elementami programowani i robotyki" dla dzieci w wieku 10 - 14 lat
   b) "Skrobot Challenge - Programowanie i Robotyka na START!" - dla dzieci w wieku 8-10 lat


  3. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL przeznaczone są dla osób w wieku 8 – 14 lat (w zależności od wybranego rodzaju warsztatów). Organizator w indywidualnych przypadkach dopuszcza możliwość udziału dzieci lub dorosłych w innym wieku.

  4. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL realizowane będą w częstotliwości 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, przez cały okres roku szkolnego 2019/2020 z uwzględnieniem okresów wolnych od nauki (okres świąteczno - noworoczny, ferie zimowe). Pełny program zajęć zakłada organizację min. 60 godzin lekcyjnych zajęć w roku szkolnym.

  5. Szczegółowy harmonogram warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL zostanie opublikowany na stronie internetowej uczesie3d.pl. 
   Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. choroby Instruktora.

  6. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL prowadzone są w oparciu o indywidualne podejście do ucznia. W związku z tym ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników w grupie to 3 osoby. Maksymalna: 6.

  7. Osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i będą w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.

  8. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego Instruktora.

  9. Kreatywne warsztaty edukacyjne dla dzieci odbywać się będą:
   - w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach 16:00 – 20:00
   - w soboty w godzinach 10:00 -14:00

  10. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem i w ramach wolnych miejsc w grupach.

  11. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zaproponuje on inny termin w celu odpracowania zajęć, a jeśli okaże się to niemożliwe, proporcjonalnie obniży opłatę w następnym miesiącu.

  12. Rodzicowi / opiekunowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału dziecka w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci w dowolnym terminie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało złożone w siedzibie Organizatora, o której mowa w §1 pkt. 1, do rąk Instruktora. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja.

 

§3
Zgłoszenia do udziału w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci pn. UCZESIE3D.PL

 1. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału Warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Przez zgłoszenie udziału w Warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL rozumiane jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.uczesie3d.pl

 3. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych uczestnika wraz z potwierdzeniem zapisu oraz zgodą na uczestnictwa w warsztatach edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany w formularzu adres e-mail) potwierdzenie oraz wszelkie niezbędne informacje.

 4. Zgłaszającym może być:
  - rodzic Uczestnika,
  - opiekun prawny Uczestnika lub
  - osoba przez nich uprawniona, wysyłająca Zgłoszenie.

 5. Uczestnikami są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL.

 6. Wysłanie zgłoszenia traktowane jest jako dokonanie potwierdzenia udziału w cyklu warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL o którym mowa w §2 pkt. 3 

 7. Warunkiem uczestnictwa w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci jest uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z harmonogramem zajęć i postanowieniami §4.

§4
Płatność za udział w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci pn. UCZESIE3D.PL

 1. Miesięczny koszt uczestnictwa w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci wynosi:
  - 129 zł brutto dla warsztatów "Projektowanie i druk 3D
  129 zł brutto dla warsztatów "Skribot Challenge - Programowanie i Robotyka na START"


 2. W ramach miesięcznej opłaty, uczestnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w 4 warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL (4 x 2 godziny lekcyjne)

 3. W ramach usługi, 2 pierwsze godziny warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL bezpłatne. Ich celem jest wprowadzenie uczestników w świat technologii przyrostowych (druk 3d), zapoznanie uczestników z tematyką zajęć, wyposażeniem pracowni programowania i druku 3D, oraz pierwsze, proste ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

 4. Płatność za udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL będzie realizowana w okresach miesięcznych, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora na koniec każdego miesiąca.

 5. W przypadku odwołania warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL z powodu siły wyższej i braku możliwości Organizatora do przeprowadzenia ich w innym terminie w danym miejscu, opłata o której mowa w ust. 1  zostanie pomniejszona proporcjonalnie o ilość nieprzeprowadzonych warsztatów.

 6. W przypadku mniejszej lub większej ilości przeprowadzonych zajęć w miesiącu, wartość faktury zostanie proporcjonalnie odpowiednio pomniejszona lub powiększona.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL zostają w sali podczas zajęć wyłącznie pod opieką Instruktora.

 2. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Instruktora prowadzącego zajęcia, lub innych uczestników zajęć z druku 3D dla dzieci, może zostać usunięty z warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część kursu.

 3. Zgłoszenie udziału w warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zapisu Uczestnika na warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL oraz do celów informacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 4. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby promocji warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL

 6. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

 

Radom, 25.08.2019 roku.

 

O nas

Odkrywamy w dzieciach pasję do programowania, robotyki i druku 3D! Zapraszamy na nasze warsztaty dzieci już od 8 roku życia! Dowiedz się więcej

SZUKAJ

NASZA PRACOWNIA W OBIEKTYWIE

Pracownia druku 3D Radom
Pracownia Druku 3D w Radomiu
Pracownia Druku 3D w Radomiu
Pracownia Druku 3D w Radomiu
Pracownia Druku 3D w Radomiu
Pracownia Druku 3D w Radomiu
Pracownia Druku 3D w Radomiu

Wątpliwości? Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową!

Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć z bliska jak wyglądają nasze zajęcia, zachęcamy do skorzystania z możliwości udziału w BEZPŁATNEJ lekcji pokazowej. W tym celu posimy o wypełnienie krótkiej ankiety.
Adres e-mail:

Adres e-mail:

uczesie3d@gmail.com
TELEFON:

TELEFON:

+48 533 424 303
ORGANIZATOR:

ORGANIZATOR:

Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta, NIP: 6612186631

Adres pracownii:

Adres pracownii:

ul. Struga 60B/209, 26-600 Radom
Image
© 2020 Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta | All Rights Reserved.