Regulamin zajęć z modelowania i druku 3D dla dzieci pn. "uczesie3d.pl"

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

§1
Organizator i miejsce organizacji zajęć

 1. Organizatorem kreatywnych zajęć pozalekcyjnych z modelowania i druku 3D pn. „uczesie3d.pl” zwanych dalej "zajęciami z druku 3D dla dzieci" jest PZ-FUN Paulina Zalewska z siedzibą w Radomiu, przy ul. Łamanej 26/1, 26-600 Radom, NIP: 7962737670 , REGON: 18114492

 2. Zajęcia z druku 3D dla dzieci odbywać się będą w pracowni modelowania i druku 3D przy ul. Zbrowskiego 14/18 w Radomiu.

 3. Pracownia wyposażona jest w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zajęć m.in. w: 6 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do właściwej realizacji zajęć z druku 3D dla dzieci, bezprzewodowe łącze WiFi, 3 drukarki 3D, ręczny skaner 3D, filamenty oraz niezbędny zestaw akcesoriów do druku 3D.

 

§2
Zajęcia pozalekcyjne z modelowania i druku 3D dla dzieci pn. "uczesie3d.pl"

  1. Zajęcia z druku 3D dla dzieci to usługa odpłatna realizowana przez Organizatora. 

  2. Zajęcia z druku 3D dla dzieci przeznaczone są dla osób w wieku 9 – 13 lat. Organizator w indywidualnych przypadkach dopuszcza możliwość udziału dzieci w innym wieku.

  3. Zajęcia z druku 3D dla dzieci realizowane będą w częstotliwości 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, przez cały okres roku szkolnego 2018/2019 z uwzględnieniem okresów wolnych od nauki (okres świąteczno - noworoczny, ferie zimowe). Pełny program zajęć zakłada organizację min. 60 godzin lekcyjnych zajęć w roku szkolnym.

  4. Szczegółowy harmonogram zajęć z druku 3D dla dzieci zostanie opublikowany na stronie internetowej uczesie3d.pl Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. choroby Instruktora.

  5. Zajęcia z druku 3D dla dzieci prowadzone są w oparciu o indywidualne podejście do ucznia. W związku z tym ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników w grupie to 4 osoby. Maksymalna: 6.

  6. Osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i będą w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.

  7. Zajęcia z druku 3D dla dzieci odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego Instruktora.

  8. Uczestnictwo w zajęciach z druku 3D dla dzieci pozwoli na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności m.in. w zakresie:
   - prymitywnego modelowania i rzeźbienia przestrzennego za pomocą oprogramowania TinkerCAD oraz Skulptris
   - podstaw projektowania parametrycznego z elementami programowania (OpensCAD)
   - pracy z drukarkami 3D operującymi w technologiach FDM (daVinci Junior, Prusa mk3, UpMini2!)
   - właściwego przygotowania plików do druku 3D w tzw. slicerach,
   - sposobów pozyskiwania projektów do druku (Thinkiverse, GrabCad)
   - obsługi ręcznego skanera 3D
   - aktualnych trendów i perspektyw rozwoju technologi przyrostowych (druk 3D)

  9. Zajęcia z druku 3D dla dzieci odbywać się będą:
   - w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach 16:00 – 20:00
   - w soboty w godzinach 10:00 -14:00

  10. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem i w ramach wolnych miejsc w grupach.

  11. W przypadku odwołania zajęć z druku 3D dla dzieci przez Organizatora, zaproponuje on inny termin w celu odpracowania zajęć, a jeśli okaże się to niemożliwe, proporcjonalnie obniży opłatę w następnym miesiącu.

  12. Rodzicowi / opiekunowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach z druku 3D dla dzieci w dowolnym terminie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało złożone w siedzibie Organizatora, o której mowa w §1 pkt. 1, do rąk Instruktora. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja.

 

§3
Zgłoszenia do udziału w zajęciach z druku 3D dla dzieci pn. "uczesie3d.pl"

 1. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału w zajęciach z druku 3D dla dzieci, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Przez zgłoszenie udziału w zajęciach z druku 3D dla dzieci rozumiane jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej dostępnego na stronie: www.uczesie3d.pl

 3. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych uczestnika wraz z potwierdzeniem zapisu oraz zgodą na uczestnictwa w zajęciach z druku 3D dla dzieci. Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany w formularzu adres e-mail) potwierdzenie oraz wszelkie niezbędne informacje.

 4. Zgłaszającym może być:
  - rodzic Uczestnika,
  - opiekun prawny Uczestnika lub
  - osoba przez nich uprawniona, wysyłająca Zgłoszenie.

 5. Uczestnikami są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w zajęciach z druku 3D dla dzieci

 6. Wysłanie zgłoszenia traktowane jest jako dokonanie potwierdzenia udziału w cyklu zajęć z druku 3D dla dzieci, o którym mowa w §2 pkt. 3 

 7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z druku 3D dla dzieci jest uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z harmonogramem zajęć i postanowieniami §4.

§4
Płatność za udział w zajęciach z druku 3D dla dzieci pn. "uczesie3d.pl"

 1. Miesięczny koszt uczestnictwa w zajęciach z druku 3D dla dzieci wynosi 169 zł brutto.

 2. W ramach miesięcznej opłaty, uczestnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w 8 godzinach lekcyjnych zajęć z druku 3D dla dzieci.
 3. W ramach usługi, 2 pierwsze godziny zajęć z druku 3D dla dzieci są bezpłatne. Ich celem jest wprowadzenie uczestników w świat technologii przyrostowych (druk 3d), zapoznanie uczestników z tematyką zajęć, wyposażeniem pracowni modelowania i druku 3D, oprogramowaniem do projektowania, oraz przykładowymi wydrukami próbnymi wykonanymi w różnych technologiach druku 3D

 4. Płatność za zajęcia z druku 3D dla dzieci będzie realizowana w okresach miesięcznych, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora na koniec każdego miesiąca.

 5. W przypadku odwołania zajęć z druku 3D dla dzieci z powodu siły wyższej i braku możliwości Organizatora do przeprowadzenia ich w innym terminie w danym miejscu, opłata o której mowa w ust. 1  zostanie pomniejszona proporcjonalnie o ilość nieprzeprowadzonych warsztatów.

 6. W przypadku mniejszej lub większej ilości przeprowadzonych zajęć w miesiącu, wartość faktury zostanie proporcjonalnie odpowiednio pomniejszona lub powiększona.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy zajęć z druku 3D dla dzieci zostają w sali podczas zajęć wyłącznie pod opieką Instruktora.

 2. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Instruktora prowadzącego zajęcia, lub innych uczestników zajęć z druku 3D dla dzieci, może zostać usunięty z zajęć z druku 3D dla dzieci. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część kursu.

 3. Zgłoszenie udziału w zajęciach z druku 3D dla dzieci jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zapisu Uczestnika na zajęcia z modelowania i druku 3D dla dzieci pn. "uczesie3d.pl" oraz do celów informacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 4. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby promocji zajęć z druku 3D dla dzieci w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć z druku 3D dla dzieci

 6. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

 

Radom, 25.08.2018 roku.

 

Dokumenty:

BLOG / UCZESIE3D.PL

 • Krótka historia druku 3D

  Wytwarzanie przyrostowe – czyli popularny druk 3D - to technologia, która zdobyła szerokie uznanie: od pasjonatów drobnego majsterkowania, przez właścicieli małych firm po całe zespoły czy działy produkcyjne dużych przedsiębiorców. Kiedy właściwie View Collection
 • Czy zęby można … drukować? Fakty i mity

  Proszę usiąść wygodnie, ząb już się dla Pani/a drukuje – czy już niedługo dentyści zaproponują nam takie rozwiązanie? Zastosowanie druku 3d w stomatologii, często spotyka się z zainteresowaniem środków masowego przekazu View Collection
 • Drukarka 3D w każdym domu?

  Zastosowania druku 3D rozbudzają wyobraźnię, a same drukarki 3D stają się coraz powszechniejsze i atrakcyjniejsze cenowo. Dla wielu producentów niskobudżetowych drukarek 3D to wystarczające argumenty za potwierdzeniem tezy, że „to View Collection
 • 1
 • 2

REFERENCJE / PROWADZĄCY ZAJĘCIA

MASZ PYTANIA? Skontaktuj się z nami!

Adres

ul.Zbrowskiego 14/18 (1 piętro)
26-600 Radom

Zadzwoń
+48 533 424 303
Email

uczesie3d@gmail.com

WYSZUKAJ W SERWISIE

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account