Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta (NIP: 6612186631) z siedzibą w Radomiu.

 2. Firma Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta (NIP: 6612186631) wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Struga 60B/209

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością (warsztaty edukacyjne dla dzieci),
  - promocji prowadzonej działalności za zgodą wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  - organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani /Pana danych osobowych,
  - podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych - korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  - prawo ich sprostowania - korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
  - prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych.

 7. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać

  - prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  - prawo wniesienia sprzeciwu - korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa

 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Mam na imię Philipp Zalewski. Serwis uczesie3d.pl to miejsce w którym dzielę się z Wami swoją pasją do druku 3D. Znajdziecie tu ciekawe informacje o zastosowaniach druku 3D w praktyce, newsy, ciekawostki, zdjęcia a niebawem także edukacyjne tutoriale, testy oraz filmy. Serwis kieruję w sposób szczególny do nauczycieli, rodziców oraz samych dzieci. Dlaczego? Mam kilka powodów:

 1. Po pierwsze: wzorując się na doświadczeniach wielu krajów, mocno wierzę w wykorzystanie technologii druku 3D w edukacji. Dzięki wielu dostępnym - często darmowym narzędziom oraz materiałom dydaktycznym - nauka projektowania 3D jest dziś prosta i intuicyjna, a zastosowanie w procesie nauki drukarek 3D, pozwala wykorzystywać elementy nauki i zabawy w takich dziedzinach jak m.in. matematyka, plastyka, geografia, biologia, technika, czy programowanie

 2. Po drugie: nauka projektowania i druku 3D wpisuje się w ideę edukacji w duchu STEAM, łączącego ze sobą nauki ścisłe, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę. To nie tylko ciekawe połączenie nauki z zabawą, ale także rozwijanie wśród uczniów umiejętności perspektywicznych i przydatnych na rynku pracy w przyszłości.  Rynku, który poprzez m.in. automatyzację pracy, robotyzację, rozwój sztucznej inteligencji niesie za sobą wiele szans i zagrożeń. Edukacja w nurcie STEAM to według takich gigantów jak Google, Facebook czy Amazon klucz do udanej i owocnej przyszłości zawodowej.

 3. Po trzecie druk 3D to najdynamiczniej rozwijająca się dziś metoda wytwarzania. Znajduje swoje zastosowania w niemal każdej gałęzi przemysłu, budownictwie, architekturze, lotnictwie a także usługach: stomatologii, jubilerstwie. Przy takim tempie rozwoju technologii wytwarzania przyrostowego, możliwe, że wiedza z zakresu modelowania oraz samego druku 3D, może pozwolić dzieciom spełniać zawodowe marzenia w przyszłości.

 

Kreatywne zajęcia z modelowania i druku 3D w Radomiu

Obecnie oprócz działalności informacyjnej w zakresie upowszechnienia wiedzy o druku 3D, prowadzimy także w Radomiu zajęcia pozalekcyjne z modelowania i druku 3D dla dzieci w wieku 9-13 lat. Więcej informacji tutaj

Zapraszamy na nasze zajęcia oraz do współpracy :) Rozwijajmy wspólnie w dzieciach pasję do druku 3D :)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

§1
Organizator i miejsce organizacji zajęć

 1. Organizatorem kreatywnych warsztatów edukacyjnych z modelowania, druku 3D, programowania i robotyki dla dzieci realizowanych w formie zajęć pozalekcyjnych zwanych dalej "Warsztatami edukacyjnymi dla dzieci UCZESIE3D.Pl" jest firma Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta z siedzibą w Radomiu, przy ul. Andrzeja Struga 60B / 209, 26-600 Radom, NIP: 6612186631

 2. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą w Pracowni programowania i druku 3D zlokalizowanej przy ul. Andrzeja Struga 60B / 209 w Radomiu (II piętro).

 3. Pracownia wyposażona jest w sprzęt niezbędny do właściwej realizacji zajęć m.in. w:
  - 6 stanowisk komputerowych
  - oprogramowanie niezbędne do realizacji warsztatów, 
  bezprzewodowe łącze WiFi,
  - 4 edukacyjne drukarki 3D,
  - zestaw 6 robotów edukacyjnych SKRIBOT,
  - ręczny skaner przestrzenny 3D,
  - filamenty oraz niezbędny zestaw akcesoriów do druku 3D.

§2
Kreatywne warsztaty edukacyjne dla dzieci pn. UCZESIE3D.PL

  1. Warsztaty edukacyjne z z modelowania, druku 3D, robotyki i programowania zwane dalej jako "Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PLto usługa odpłatna realizowana przez Organizatora. 

  2. W roku szkolnym 2019/2020 Organizator realizuje 2 rodzaje warsztatów edukacyjnych dla dzieci:

   a) "Projektowanie i druk 3D z elementami programowani i robotyki" dla dzieci w wieku 10 - 14 lat
   b) "Skrobot Challenge - Programowanie i Robotyka na START!" - dla dzieci w wieku 8-10 lat


  3. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL przeznaczone są dla osób w wieku 8 – 14 lat (w zależności od wybranego rodzaju warsztatów). Organizator w indywidualnych przypadkach dopuszcza możliwość udziału dzieci lub dorosłych w innym wieku.

  4. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL realizowane będą w częstotliwości 2 godzin lekcyjnych tygodniowo, przez cały okres roku szkolnego 2019/2020 z uwzględnieniem okresów wolnych od nauki (okres świąteczno - noworoczny, ferie zimowe). Pełny program zajęć zakłada organizację min. 60 godzin lekcyjnych zajęć w roku szkolnym.

  5. Szczegółowy harmonogram warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL zostanie opublikowany na stronie internetowej uczesie3d.pl. 
   Organizator zastrzega możliwość zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia siły wyższej, np. choroby Instruktora.

  6. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL prowadzone są w oparciu o indywidualne podejście do ucznia. W związku z tym ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Minimalna liczba uczestników w grupie to 3 osoby. Maksymalna: 6.

  7. Osoby dopisane po zapełnieniu grupy zostaną wpisane na listę rezerwową i będą w pierwszej kolejności powiadomione o zwalniających się miejscach lub nowo tworzonych grupach.

  8. Warsztaty edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego Instruktora.

  9. Kreatywne warsztaty edukacyjne dla dzieci odbywać się będą:
   - w dniach roboczych (poniedziałek - piątek) w godzinach 16:00 – 20:00
   - w soboty w godzinach 10:00 -14:00

  10. Zmiana wybranej grupy na inną jest możliwa po uzgodnieniu z Organizatorem i w ramach wolnych miejsc w grupach.

  11. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, zaproponuje on inny termin w celu odpracowania zajęć, a jeśli okaże się to niemożliwe, proporcjonalnie obniży opłatę w następnym miesiącu.

  12. Rodzicowi / opiekunowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału dziecka w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci w dowolnym terminie, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypowiedzenie zostało złożone w siedzibie Organizatora, o której mowa w §1 pkt. 1, do rąk Instruktora. W takim przypadku Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja.

 

§3
Zgłoszenia do udziału w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci pn. UCZESIE3D.PL

 1. Osoba dokonująca zgłoszenia udziału Warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL, wyraża tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Przez zgłoszenie udziału w Warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL rozumiane jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.uczesie3d.pl

 3. Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych uczestnika wraz z potwierdzeniem zapisu oraz zgodą na uczestnictwa w warsztatach edukacyjne dla dzieci UCZESIE3D.PL Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną (na wskazany w formularzu adres e-mail) potwierdzenie oraz wszelkie niezbędne informacje.

 4. Zgłaszającym może być:
  - rodzic Uczestnika,
  - opiekun prawny Uczestnika lub
  - osoba przez nich uprawniona, wysyłająca Zgłoszenie.

 5. Uczestnikami są wszystkie osoby objęte Zgłoszeniem, tj. osoby aktywnie uczestniczące w warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL.

 6. Wysłanie zgłoszenia traktowane jest jako dokonanie potwierdzenia udziału w cyklu warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL o którym mowa w §2 pkt. 3 

 7. Warunkiem uczestnictwa w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci jest uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z harmonogramem zajęć i postanowieniami §4.

§4
Płatność za udział w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci pn. UCZESIE3D.PL

 1. Miesięczny koszt uczestnictwa w kreatywnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci wynosi:
  - 129 zł brutto dla warsztatów "Projektowanie i druk 3D
  129 zł brutto dla warsztatów "Skribot Challenge - Programowanie i Robotyka na START"


 2. W ramach miesięcznej opłaty, uczestnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w 4 warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL (4 x 2 godziny lekcyjne)

 3. W ramach usługi, 2 pierwsze godziny warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL bezpłatne. Ich celem jest wprowadzenie uczestników w świat technologii przyrostowych (druk 3d), zapoznanie uczestników z tematyką zajęć, wyposażeniem pracowni programowania i druku 3D, oraz pierwsze, proste ćwiczenia związane z tematyką zajęć.

 4. Płatność za udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL będzie realizowana w okresach miesięcznych, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora na koniec każdego miesiąca.

 5. W przypadku odwołania warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL z powodu siły wyższej i braku możliwości Organizatora do przeprowadzenia ich w innym terminie w danym miejscu, opłata o której mowa w ust. 1  zostanie pomniejszona proporcjonalnie o ilość nieprzeprowadzonych warsztatów.

 6. W przypadku mniejszej lub większej ilości przeprowadzonych zajęć w miesiącu, wartość faktury zostanie proporcjonalnie odpowiednio pomniejszona lub powiększona.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL zostają w sali podczas zajęć wyłącznie pod opieką Instruktora.

 2. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec Instruktora prowadzącego zajęcia, lub innych uczestników zajęć z druku 3D dla dzieci, może zostać usunięty z warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL. W powyższym wypadku, Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część kursu.

 3. Zgłoszenie udziału w warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zapisu Uczestnika na warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL oraz do celów informacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 4. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika na potrzeby promocji warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania warsztatów edukacyjnych dla dzieci UCZESIE3D.PL

 6. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Wszelkie spory związane z Umowami rozwiązywane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.

 

Radom, 25.08.2019 roku.

 

MASZ PYTANIA? Skontaktuj się z nami!Pracownia Programowania i Druku 3D
ul. Struga 60B/209 (II piętro)
26-600 Radom

tel / 533 424 303

E-mail / uczesie3d@gmail.com

Organizator Warsztatów

Philipp Zalewski Koncepcja Otwarta
ul Struga 60B/209
36-600 Radom
NIP: 6612186631

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account